จัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

exhibition

การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทำให้สินค้าหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการกล่าวถึง การจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจและเป็นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สื่อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนำสินค้า เพื่อตอกย้ำความเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบัน ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

การทำการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายความสามารถของนักการตลาด ในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคและแวดวงโฆษณาเป็นระยะๆ ทำให้เกิดกระแสของการแข่งขันการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉีกแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ แต่ได้ผล อาทิ วันสำคัญต่างๆ งานเปิดตลาด งานวัดหรืองานประจำปี หรือการออกบูธในแหล่งชุมชน แต่ในความเป็นจริงนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีนั้น ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ เพื่อจะให้ได้มาซึ่งจำนวนผู้บริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักหรือประทับใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสินค้าจำนวนไม่น้อยใช้การตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักดี ที่ปรกติมักใช้เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เริ่มให้ความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิงกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สำหรับตราสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักการจัดอีเว้นท์หรือกิจกรรมการตลาดเป็นช่องทางที่ดีที่ทำให้ตราสินค้าเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนมากนัก ซึ่งในความเป็นจริง การจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมและเกิดการทำกิจกรรมร่วม หรือดำเนินการส่งเสริมการขายไปพร้อมกันด้วย ทำให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กลยุทธ์การตลาดโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ๆ

admin, 02 December 2013, Comments Off
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ

กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร เช่น ต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ต้องการใช้กำลังการผลิตส่วนที่เหลือให้เต็มที่ ต้องการขยายตลาด หรืออาจจ้องการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างไปจากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะแตกต่างกันด้วย แนวคิดใหม่ๆของผลิตภัณฑ์อาจมาจากแหล่งแนวคิดต่างๆกัน เช่น จากรายงานของพนักงานขาย จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน

จากการหาช่องว่างของตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงอาจได้แนวคิดใหม่มาจากพ่อค้าคนกลาง การระดมแนวคิดของหัวหน้าแผนกต่างๆในกิจการ และแนวคิดส่วนใหญ่ที่ได้มักได้มาจากปัญหา ข้อเสนอแนะคำติชมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค พบเจอในการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ในขั้นตอนนี้กิจการควรจะได้แนวคิดหลายๆแนวคิดจากแหล่งต่างๆกันเพื่อนำไว้กลั่นกรองเลือกเฉพาะแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับกิจการผลิตภัณฑ์ใดๆที่ใช้สำหรับกิจการอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นำเสนอในตลาดใหม่

ปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะอยู่รอดได้ในตลาดจึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ที่แตกต่างและเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนวคิดใหม่ยังไม่มีผู้ใดนำเสนอในตลาดมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสสูงในตลาด แต่มี ความเสี่ยงสูงต่อความล้มเหลวด้วย ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้นับการยอมรับจากผู้บริโภคและเพื่อลดความเลี่ยงจากการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจการจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

1.  สร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
2.  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
3.  การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ
4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.  การทดสอบตลาด
6.  การแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาด

สินค้าและบริการแนะนำ

  • เศรฐษกิจพอเพียง เป็นระบบที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง เป้นแนวคิดชีวิตดีๆ จากในหลวง
  • เสื้อผ้าคนอ้วน สไตล์การแต่งตัวสุดแซบ แหวกแนวไม่ซ้ำใคร ในลุคมั่นใจที่กล้ามิกซ์แอนด์แมตช์ เสื้อผ้าคนอ้วน ในแบบฉบับของตัวเอง
  • ชุดทำงาน สำหรับมือใหม่หัดแต่งตัว เริ่มด้วยวิธีง่ายๆ และปลอดภัยในการมิกซ์แอนด์แมตช์ ชุดทำงาน ให้สวยเด่นเป็นสง่า เหมาะกับวันทำงานของคุณสาวๆ
  • พิจารณาการเลือกบริษัททำ seo ให้ดี เพราะจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆ ได้ยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย เลือกบริษัท seo ที่เชื่อถือได้ ประวัติดีๆ
  • เหตุผลที่ควรจ้างทำ seo ในรูปแบบบริษัทเนื่องจากบริษัททำ seo มีการจดทะเบียนบริษัท มีการยืนยันตัวตน ไม่หนีปัญหาไปไหน ตัดสินใจเลือกดีๆ มีผลกับเว็บไซต์ของคุณ
  • แนะนำสำหรับการเลือกสร้างเว็บขายของออนไลน์ที่มีประสิทภาพและยังสามารถช่วยโปรโมทเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีกับการเลือกสร้างเว็บในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเวลานี้
  • บริการจดโดเมนที่เป็นอีกหนึ่งความสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก ที่ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถไว้วางใจบริษัทรับจดโดเมนอย่าง NetdesignHost กันได้ทุกคน และยังสามารถทำกาตรวจสอบสถานะของ Domain ที่ต้องการได้ด้วยตัวเองอีกด้วย

รวมสินค้าและบริการ

รังนกแท้จะมีกลิ่นและรสชาติที่คล้ายไข่หากรังนกที่ซื้อมาไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นของน้ำมันมีความเป็นไปได้สูงว่ารังนกนั้นเป็นของปลอม
นวัตกรรมใหม่ในการผลิตไข่เค็ม เป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตไข่เค็มให้สั้นลง
คุณแม่ก็ควรหาเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ใส่สบายในแต่ล่ะสภาพอากาศ เช่นหน้าร้อนช่วงกลางวันก็ควรเป็นเสื้อผ้าเด็กอ่อนผ้าป่านหรือผ้าเนื้อนิ่มเนื้อผ้าไม่หนา
ก่อนจะตัดสินใจซื้อชุดนอนซีทรูมาสวมใส่ก็อย่าลืมคำนึงถึงความสบายในการนอนหลับด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม ควรเลือกชุดนอนซีทรูที่มีคุณภาพต่อการพักผ่อนเป็นสำคัญ
โปรแกรมเพิ่มความสูงของเราจะทำให้คุณสูงได้มากกว่าที่คุณคิด อยากเพิ่มความสูงทุกคำถามมีคำตอบ
ชิ้นส่วนที่สำคัญในบานพับนั้นจะประกอบด้วยปีกโลหะกับแกนที่เป็นจุดหมุน และส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือแหวนบานพับ
การปั้นตุ๊กตาบ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากปัจจุบันมีเตาย่างให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ คุณคงพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเตาย่าง
การเขียนสถานการณ์มิใช่เป็นการทำนายอนาคต สถานการณ์ที่ดีจึงมิได้อยู่ที่ว่าจะสามารถบรรยายอนาคตได้ถูกต้องเพียงใด
การประกอบชุดเครื่องครัวสแตนเลสนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญไม่น้อย เพราะด้วยชุดห้องครัวสำเร็จของเรานั้นเป็นชุดครัวสแตนเลสที่เป็นมาตราฐานที่เหมาะกับห้องครัวสมัยใหม่
คุณภาพน้ำสะอาดด้วยชุดฟิลเตอร์กรองน้ำภายในเครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส และการผลิตสายน้ำที่ร้อนอย่างยาวนานของเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สสม่ำเสมอตลอดการใช้งานของทุกแรงดันน้ำ
จุดเด่นของเครื่องบดน้ำแข็งเกล็ดหิมะรุ่นนี้ ตัวเครื่อง กรวยบด ด้ามกด และถาดรองน้ำแข็งทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง เครื่องบดน้ำแข็งไม่เป็นสนิม ใบมีดที่คมกริบทำจากสแตนเลส จำนวน 2 ใบ
หากคุณต้องการรับประทานบาร์บีคิว เราขอแนะนำเตาปิ้งย่างจากการผลิตที่ดีที่สุด และมีคุณภาพที่สุดจากร้านแสงไทยเจริญแก๊สเลยครับ
หากคุณอยากเปิดร้านขายขนมเค้ก เบเกอรี่ แต่ยังไม่มีอุปกรณ์ ติดต่อเราได้ครับ ร้านเราขายอุปกรณ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพ เลือกสรรรูปแบบน่าสดใสครับ
เครื่องสำรองไฟจะช่วยป้องกันเครื่องจักรหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดการหยุดชะงักและชำรุดเสียหาย เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
เลือกกล้องจิ๋วให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ หลากหลายเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ในแบบคุณ กล้องจิ๋วมันคืออุปกรณ์สายลับยอดเยี่ยมสำหรับจารชนใช้ในการหาความลับ
เกาะช้าง หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ
การเลือกเครื่องปั่นผลไม้ที่ดีนั้นจำเป็นต้องเลือกที่กำลังไฟของเครื่องปั่นน้ำผลไม้เป็นหลัก
สุดยอดไปเลยสำหรับสมุนไพร G-Herb ของนายแพทย์สมหมาย หรือว่าหมอสมหมายที่ ๆ ทุก ๆ คนเคยได้รู้จัก และเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษา หรือบรรเทาอาการโรคมะเร็งต่าง ๆ
หากพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้าของคุณแคบ ผมแนะนำชั้นวางสินค้าจากบริษัท Tsteelline เลยรับรองคุณภาพคุ้มราคา พร้อมบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยมแน่นอน
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเรา จึงทำให้คนเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้น
เวียนหัว อาการที่ทำให้เรารู้สึกหมุน ไม่มีอันตรายอะไร เพียงแต่ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุเวลาเวียนหัว
April 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930